Het Bedrijf
PIMPMYPORSCHE IS NU STUTTGARTPARTSOccasionsModellenoverzichtAankoopgidsenInstallatie/DIYAftermarket vs OEMOver onsContact en Informatie
InformatieAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Stuttgartparts.nl is een geregistreerde handelsnaam onder Houweling Automotion B.V. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stuttgartparts.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn ook via Internet te raadplegen, zie: http://www.Stuttgartparts.nl. Tevens zijn deze Voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel Rotterdam, onder naam van Houweling Automotion B.V, kvknr. 50891715.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stuttgartparts.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stuttgartparts.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Stuttgartparts.nl zijn vrijblijvend en Stuttgartparts.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Stuttgartparts.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen af te leveren. PimpmyPorsche behoudt zich echter het recht hiervan af te wijken. Stuttgartparts.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT POST.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten.
3.2 Stuttgartparts.nl is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Voor particulieren: Een bestelling wordt in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd, hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden. Bij een remboursverzending is het voorafgaande niet van toepassing, de bestelling wordt dan direct in behandeling genomen. De BTW factuur wordt met de bestelling meegezonden.
3.4 Voor bedrijven: Een bestelling wordt in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd, hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden. Bij een remboursverzending is het voorafgaande niet van toepassing, de bestelling wordt dan direct in behandeling genomen. De BTW factuur wordt met de bestelling meegezonden.

Artikel 4. Levering

4.1 Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
4.2 De bezorging vindt plaats door TNT POST en TNT POST Pakketservice, derhalve zijn de bezorgingsvoorwaarden van de TNT POST van toepassing.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Indien u een product om een reden, anders dan vermeldt in art. 5.3 van deze voorwaarden, niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product, zowel nieuwe als gebruikte producten, binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Stuttgartparts.nl te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen van nieuwe onderdelen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Stuttgartparts.nl zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakkings-, (retour-)verzendkosten en administratieve kosten, welke laatste kosten worden gefixeerd op 25% van het aankoopbedrag, binnen 4 weken retourneren.
5.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer de bestelling nog niet door Stuttgartparts.nl is verzonden. Stuttgartparts.nl zal het door u daarvoor betaald bedrag minus administratiekosten, zijnde 25% van het aankoopbedrag, binnen 4 weken retourneren. Stuttgartparts.nl kan bij een geannuleerde bestelling tot 25% van het bestelbedrag aan administratiekosten in rekening brengen.
5.3 Indien bij ontvangst het product, zowel nieuwe als gebruikte artikelen, een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Stuttgartparts.nl te retourneren. Stuttgartparts.nl zal dan zo spoedig mogelijk, indien redelijkerwijs mogelijk, zorg dragen voor vervanging.
5.4 Stuttgartparts.nl behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten gebruikt of door schuld anders dan die van Stuttgartparts.nl zijn beschadigd.
5.5 Stuttgartparts.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade, indien bewezen wordt dat er toch sprake is van aansprakelijkheid bij gevolgschade van Stuttgartparts.nl dan kan de hoogte van het toegewezen bedrag dat voortvloeit uit deze aansprakelijkheid nimmer hoger zijn dan het aankoopbedrag van het geleverde product.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stuttgartparts.nl, dan wel tussen Stuttgartparts.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stuttgartparts.nl, is Stuttgartparts.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stuttgartparts.nl.

Artikel 7. Garantie

7.1 Op de door Stuttgartparts.nl geleverde nieuwe producten bestaat een garantie van zes maanden, conform de eisen gesteld bij consumentenkoop krachtens boek 7 BW,afdeling 2, indien en voorzover de koper een consument is als bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW.
7.2 Op de door Stuttgartparts.nl geleverde gebruikte producten kunnen nadere eisen en voorwaarden van toepassing zijn die bij de omschrijving van het product zijn opgenomen.
7.2 Op de door Stuttgartparts.nl geleverde gebruikte producten zijn de artikelen met betrekking tot de conformiteitseis van toepassing zoals deze zijn opgenomen in boek 7 BW. Bij gebruikte onderdelen gaat de koper akkoord met een afwijkende garantietermijn dan die als bedoeld in artikel 7.1 van deze voorwaarden. Indien bij de zaak geen andere termijn is genoemd geldt in beginsel een garantietermijn van één maand.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2 Stuttgartparts.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
InformatieAlgemene Voorwaarden

Alle vermelde prijzen zijn indicatief en onderworpen aan prijswijzigingen.
StuttgartParts - Uw online Porsche onderdelen specialist.
Realisatie: Flaire - Design & Development.